تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری

مقالات حقوقی

تاریخچه تحولات قانونی قوانین حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری از ابتدای وضع قانون مدنی و اولین قانون حاکم بر اماکن کسبی و مسکونی تا به امروز

اعمال خیار مجلس در معامله با خود

مقالات حقوقی

تعریف خیار مجلس، مقصود از تفریق طرفین معامله از یکدیگر و مصادیق آن، مقصود از تعدد واقعی و اعتباری طرفین عقد در خیار مجلس و معامله با خود