ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در عقد نکاح

مقالات حقوقی

آیا نقض شرط فعل توسط مشروط علیه در عقد نکاح به عنوان یک طرف عقد موجب حق فسخ نکاح برای مشروطه له به عنوان طرف دیگر عفد خواهد شد؟

رویه قضایی در مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

مقالات حقوقی

نظر به شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج و پذیرش آن از سوی زوجین، مدت اعتبار این شرط تا زمان بقاء عقد نکاح است یا در زمان طلاق قابلیت استناد دارد؟