تنظیم اوراق حقوقی و قضایی با وکیل مرادی

تنظیم اوراق اسناد حقوقی از جمله قراردادها و نیز اوراق قضایی اعم از شکواییه، دادخواست و غیره، امر تخصصی و فنی است.

متقاضیان می توانند به یکی از طرق بیان شده در «تماس با وکیل مرادی» درخواست خود را مطرح نمایند.