زمینه‌های کاری

مشاوره و وکالت در زمینه های:

امور حسبی

ولایت قهری، حجر و قیمومت، امین، امور مربوط به ترکه متوفی اعم از مهر و موم و تحریر ترکه، تقسیم ترکه

دعاوی مدنی

عقود و قراردادها، اختلافات ملکی و اراضی، کمیسیون های شهرداری و …

دعاوی خانوادگی

نکاح، نفقه، مهریه، طلاق، حضانت فرزندان

دعاوی تجاری

تاجر، اسناد تجاری، شرکت های تجاری، ورشکستگی

اختلافات کارگری و کارفریایی

دعاوی کیفری

جرایم موضوع قوانین مجازات اسلامی و قوانین متفرقه جزایی

امور صنفی و تعزیرات حکومتی

تخلفات موضوع قانون نظام صنفی و قوانین مرتبط