اعمال خیار مجلس در معامله با خود

مقالات حقوقی

تعریف خیار مجلس، مقصود از تفریق طرفین معامله از یکدیگر و مصادیق آن، مقصود از تعدد واقعی و اعتباری طرفین عقد در خیار مجلس و معامله با خود

بازکردن چت واتساپ
1
درخواست مشاوره
مشاوره با وکیل مرادی
بازدیدکننده محترم

درخواست «مشاوره حقوقی خصوصی» را می توانید در واتساپ مطرح کنید.