حوزه تخصص وکیل مرادی

وکیل مرادی به اتکاء تجارت حاصل از اشتغال به قضاوت در نظام دادسرایی و دادگاههای عمومی و انقلاب و تعزیرات حکومتی اقدام به خدمات مشاوره و وکالت در حوزه های زیر می نماید:

امور حسبی

کلیه امور حسبی از جمله ولایت قهری، حجر و قیمومت، امین، امور مربوط به ترکه متوفی اعم از مهر و موم و تحریر ترکه، تقسیم ترکه و …

امور مدنی

تمامی امور مدنی از جمله عقود و قراردادها، اختلافات ملکی و اراضی، کمیسیون های شهرداری و …

امور خانوادگی

امور خانوادگی شامل نکاح، نفقه، مهریه، طلاق، حضانت فرزندان و …

امور تجاری

موضوعات حقوق تجارت از جمله تاجر، اسناد تجاری، شرکت های تجاری، ورشکستگی و …

امور کارگری و کارفریایی

مسایل حقوق کار اعم از اختلافات کارگری و کارفرمایی، هیأت های حل اختلاف کار و …

امور کیفری

کلیه امور جزایی مطروحه در دادسرا، دادگاههای کیفری و دیوان عالی کشور و …

امور صنفی و تعزیرات حکومتی و قاچاق کالا و ارز

موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز، واحدهای صنفی، تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و دیگر قوانین مرتبط با این حوزه.

خدمات حقوقی وکیل مرادی

چهار نوع خدمت حقوقی قابل ارائه به بازدیدکنندگان وب سایت