آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی یا موقت

آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 3 خرداد 1378 رئیس قوه قضاییه که در تاریخ 5 خرداد 1387 اصلاحاتی توسط این مقام در آن به عمل آمده است.