هدف ما

دفاع و حفاظت از حقوق شما

وکالت دعاوی

وکالت انواع دعاوی مدنی، خانوادگی، تجاری، امور حسبی، کیفری، اختلافات کار و کارگری و … با تکیه بر قوانین، رویه قضایی، نشست های قضایی و نظریات مشورتی

مشاوره حقوقی

مشاوره راجع به عقود و قراردادها، مسائل مدنی، خانوادگی، تجاری، امور حسبی، کیفری، اختلافات کاروکارگری و … با تکیه بر قوانین، رویه قضایی، نشست های قضایی و نظریات مشورتی

تنظیم اوراق

نگارش تخصصی انواع عقد و قرارداد، اظهارنامه، درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح دفاعیه با تکیه بر قوانین، رویه قضایی، نشست های قضایی و نظریات مشورتی