نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی مالکین ساختمان

مقالات حقوقی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مالکین ساختمان در تغییر مدیریت واحد به هیأت مدیره سه نفره و همچنین در تصمیم گیری در مورد بیمه ساختمان

نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی

نمونه فرم های قضایی

نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات جلب غیرقانونی متهم، صدور قرار تأمین نامتناسب و امتناع از پذیرش کفیل شد..

رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع

مقالات حقوقی

رویه های قضایی در تفسیر رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای تعیین ضابط نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع

ضمانت اجرای نقض دستور موقت کیفری در دعاوی ثلاث

مقالات حقوقی

نقض دستور موقت جلوگیری از عملیات متجاوز در جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

راهکارهای حقوقی مفقودی قولنامه و مبایع نامه

مقالات حقوقی

مفقودی قولنامه و مبایع نامه زمین، خانه و خودرو امری محتمل است اما برای حل آن چه راهکاری حقوقی و قضایی برای طرفین و بنگاه معاملاتی است؟