نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی مالکین ساختمان

مقالات حقوقی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مالکین ساختمان در تغییر مدیریت واحد به هیأت مدیره سه نفره و همچنین در تصمیم گیری در مورد بیمه ساختمان

نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی

نمونه فرم های قضایی

نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات جلب غیرقانونی متهم، صدور قرار تأمین نامتناسب و امتناع از پذیرش کفیل شد..

فرم شکایت انتظامی از قاضی متخلف

نمونه فرم های قضایی

نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی متخلف به دادسرای انتظامی قضات از جمله موارد مورد نیاز هر شاکی انتظامی است که قصد شکایت از قاضی متخلف به دادسرای فوق را دارد.