انواع فرم های قضایی اعم از درخواست ها، دادخواست ها، شکواییه ها، نامه های اداری به مراجع قضایی در این بخش قرار دارند.

توضیح با توجه به پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و در پی درخواست های مکرر کاربران سایت قضاوت آنلاین و نیز کانال آن مبنی بر انتشار پستی حاوی «شرایط پذیرش شکایت انتظامی از قاضی متخلف» با لحاظ مقررات فعلی و «آثار شکایت در پرونده دادرسی»، این موارد تهیه که در پست «شرایط شکایت انتظامی از قاضی» منتشر گردید.
در راستای اقدام فوق، نمونه فرم ساده شکایت انتظامی هم تهیه که در وکیل مرادی منتشر می شود.
شاکیان باید با نظر داشت موارد فوق، شکایت خود را تنظیم و به یکی از مراجع قانونی ذکر شده در پست «شرایط شکایت انتظامی از قاضی» تقدیم نمایند.

نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی

دادستان محترم انتظامی قضات

با سلام و احترام

اینجانب ……….. فرزند ……….

دارای کد ملی …..

به آدرس ……………….

به شماره تلفن همراه ……

بدین وسیله مراتب شکایت انتظامی خود را از قاضی شعبه ……

در پرونده کلاسه …..

به نام …….

اعلام می نمایم.

موارد تخلف از مقررات قانونی (قواعد آمره) با ذکر مستند مواد قانونی به شرح ذیل می باشد.

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نمایند قانونی

…./…139

راهنما: شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت